Is uw school pestvrij? ‘Pestvrij’ voldoet aan de wettelijke bepalingen geldend vanaf augustus 2016, inclusief anti-pestcoördinator.

‘Pestvrij’ is een methodiek die in de praktijk ontwikkeld is. Al snel werd de conclusie getrokken dat voor een blijvend effect een structurele aanpak vereist is. Maar het takenpakket van de huidige leerkracht is erg veelzijdig en tijdrovend. Daarom zijn er praktische lesmaterialen ontwikkeld die weinig extra tijd van de leerkracht vergen. Druk rechts op de “play” button om het filmpje van de materialen te bekijken.

Op scholen die werken met ‘Pestvrij’ is het percentage leerlingen dat van mening is gepest te worden gedaald met 45,9%! Het percentage leerlingen dat van mening is dat  in de eigen groep kinderen gepest worden laat een daling zien van 30,9%.

De ‘Pestvrij-coördinator’ is het centrale aanspreekpunt voor leerlingen, leerkrachten en ouders betreffende alle vragen en problemen rondom pestgedrag. Daarnaast is deze persoon op de hoogte van de laatste ontwikkelingen betreffende dit item en heeft hij/zij als taak: preventie, monitoring middels de ‘Pestvrij-meting’ en het aanscherpen van het schoolveiligheidsbeleid.

‘Pestvrij’ is een unieke methodiek doordat er niet anoniem én meetbaar gewerkt wordt. Het niet anoniem afnemen van de ‘Pestvrij-meting’ is de reden van afwijzing geweest bij het landelijke onderzoek dat is uitgevoerd door het NJi. Echter, inmiddels heeft de Universiteit Maastricht door middel van onderzoek aangetoond dat deze afwijzing onterecht is. De ‘Pestvrij-meting’ is het hart van deze methodiek. Een digitale vragenlijst die twee keer per jaar door de leerlingen van groep 5 t/m 8 wordt ingevuld. Zodra de leerlingen klaar zijn kan de leerkracht een volledige rapportage omtrent gewenst en ongewenst gedrag bekijken, zowel op individueel, groeps-, en schoolniveau. Door het gebruik van de ‘Pestvrij-lesmaterialen’ worden de resultaten zichtbaar beter en zorgen voor blijvend gebruik van de materialen en dús ook voor een structureel effect! Kijk voor voorbeeldmetingen onder het kopje ‘Pestvrij-meting’.